تشریح دستاوردهای انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی تهران در سال ۱۴۰۲

تشریح دستاوردهای انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی تهران در سال ۱۴۰۲

در گفت و گویی با غلامرضا فیلسوف رئیس انجمن غرفه سازان و خدمات نمایشگاهی تهران مطرح شد: دستاوردهای انجمن در سال ۱۴۰۲؛ از دسترسی به سامانه صدور مجوز غرفه سازی و دریافت شناسه ملی انجمن تا تعامل و همکاری بیشتر با ارکان صنعت نمایشگاهی